Kvalitet o Miljö

            Kvalitet                                                     Miljö


Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST        Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken 

Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå                    är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska

avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.               mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med

Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är                naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.

en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.                  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i

Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra                          Miljöbalken 

nyckelord inom vår verksamhet.                                                                Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning,

                                                                                                                   som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.